سخنانی از دکتر شريعتی

خدايا
به من زيستني عطا كن ،كه در لحظه مرگ
بر بي ثمري لحظهاي كه براي زيستن گذشته است،
حسرت نخورم 
 
و
مُردني عطا كن كه بربيهودگيش ،
سوگوار نباشم.
شريعتي

/ 0 نظر / 6 بازدید