# وطن

در سوگ وطن

   دوباره می سازمت وطن                  اگر چه با خشت جان خویش ستون به سقف تو می زنم              اگرچه با استخوان خویش
/ 1 نظر / 20 بازدید