گفتگو با خدا

خداوندا!
ما را ببخش و بیامرز برای لحظه هایی که عطر حضور تو را احساس نکردیم،غافل شدیم و تباه گشتیم و باز برای معصومیت لحظه هایی که گمان می کردیم « تنها تورامی پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم» اما بار دیگر از تو می خواهیم که دلهایمانرا به نور ایمان مزیّن فرم و با تبسم مهربان نگاهت به جان های خاموشمان،معنایی ازعشق و صداقت ببخشای.

/ 0 نظر / 4 بازدید