شايد كه عمل كنيم:

تفاوتكشورهاي ثروتمند و فقير، تفاوت قدمت آنها نيست ؛ زيرا براي مثال كشور مصر بيش از 3000 سال تاريخمكتوب دارد و فقير است. اما كشورهاي جديدي مانند كانادا، نيوزيلند، استراليا كه ۱۵۰ سال پيش وضعيت قابل توجهي نداشتند اكنون كشورهايي توسعه‌يافته و ثروتمند هستند.  تفاوت كشورهاي فقير و ثروتمند در ميزان منابع طبيعي قابل استحصالآنها هم نيست .
ژاپن كشوري است كه سرزمين بسيار محدودي دارد كه 80 درصد آنكوه‌هايي است كه مناسب كشاورزي و دامداري نيست اما دومين اقتصاد قدرتمند جهان پس ازآمريكا را دارد. اين كشور مانند يك كارخانه پهناور و شناوري مي‌باشد كه مواد خام رااز همه جهان وارد كرده و به صورت محصولات پيشرفته صادر مي‌كند.
مثال بعدي سويساست.كشوري كه اصلاً كاكائو در آن به عمل نمي‌آيد اما بهترين شكلات‌هاي جهان راتوليد و صادر مي‌كند. در سرزمين كوچك و سرد سويس كه تنها در چهار ماه سال مي‌توانكشاورزي و دامداري انجام داد، بهترين لبنيات (پنير) دنيا توليد مي‌شود.
سويس كشوري است كه به امنيت، نظم و سختكوشي مشهور است و به همين خاطر بهگاوصندوق دنيا مشهور شده‌است( بانك‌هاي سويس ).
 
افراد عاليرتبه‌اي كه ازكشورهاي ثروتمند با همپايان خود در كشورهاي فقير برخورد دارند براي ما مشخص مي‌كنندكه سطح هوش  و فهم نيز تفاوت قابل توجهي در اين ميان ندارد.
نژاد و رنگپوست نيز مهم نيستند زيرا مهاجراني كه در كشور خود برچسب تنبلي مي‌گيرند در كشورهاياروپايي به نيروهاي مولد تبديل مي‌شوند.
 
پس تفاوت در چيست؟ 
تفاوت دررفتارهاي است كه در طول سال‌ها فرهنگ و دانش نام گرفته است.
وقتي كهرفتارهاي مردم كشورهاي پيشرفته و ثروتمند را تحليل مي‌كنيم متوجه مي‌شويم كه اكثريتغالب آنها از اصول زير در زندگي خود پيروي مي‌كنند:
 
1) اخلاق به عنواناصل پايه
2) وحدت
3
) مسئوليت پذيري
4
) احترام به قانون و مقررات
5) احترام به حقوق شهروندان ديگر
6) عشق به كار
7) تحمل سختي‌ها به منظورسرمايه‌گذاري روي آينده
8) ميل به ارائه كارهاي برتر و فوق‌العاده
9) نظم‌پذيري


 
اما در كشورهاي فقير تنها عده قليلي از مردم از اين اصول پيرويمي‌كنند.
ما ايرانيان فقير هستيم نه به اين خاطر كه منابع طبيعي نداريميا اينكه طبيعت نسبت به ما بيرحم بوده‌است.
ما فقير هستيم براي اينكهرفتارمان چنين سبب شده‌است.

 ما فاقد اهتمام لازم جهت آموختن و رعايت اصولفوق كه توسط كشورهاي پيشرفته شناسايي شده‌است هستيم.
اگر شما اين مطلب رابراي ديگران نفرستيد يا نخوانيد اتفاقي براي شما نمي‌افتد. گربه شما نمي‌ميرد، از محل كارتاناخراج نمي‌شويد، هفت سال بدبختي بر سرتان آوار نمي‌شود و مريض هم نخواهيد شد. اما اگر ميهن خود را دوست داريد اين پيغام را به گردش بياندازيد تا شايد تعدادبيشتري از هموطنانمان مانند شما آن را بفهمند، تغيير كرده و عمل كنند.


به اميدموفقيت همه ايرانيان و سربلندي ايران

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید