رمز موفقيت

شما از كوچك شروع كنيد و سپس ادامه دهيد . با پشتكار و شكيبايي سعي كنيد رشد نماييد ، ياد بگيريد و عمل كردن هاي خود را افزايش دهيد . موقعيت نصيب كساني نمي شود كه از همان ابتدا با كارهاي بزرگ شروع كرده اند ، بلكه موفقيت نصيب كساني مي شود كه اندازه حركت خود را به قدر كافي بزرگ ، حفظ كرده اند .

 

اي دل مباش يكدم خالي زعشق و مستي

                           وآن گه برو كه رستي از نيستي و هستي

/ 0 نظر / 5 بازدید