آداب معاشرت

آگاهی به آداب معاشرت نه تنها موجب محبوبیت در بینمردم است بلکه به شخص امکان میدهد که بیشتر مراقب رفتار خود باشد و درباره دیگراننیز قضاوت صحیح تری داشته باشد

معرفی اشخاص به یکدیگر

در معرفی اشخاص به یکدیگر به این نکات باید بسیارتوجه داشت :

*
همیشه باید ابتدا کوچکتر را به بزرگتر معرفی کرد . معرفی یکمرد مسن ، به یک جوان قبل از آنکه آن جوان به او معرفی شود صحیح به نظر نمیرسد .

*
در ادارات و موسسات ، کارمندان را باید به مقامات بالاتر معرفی کرد .
*
آقایان به طور کلی باید قبلا به خانمها معرفی شوند مگر اینکه بخواهند دخترجوانی را با مرد مسنی آشنا سازند یا انکه خانمی را به یک شخصیت برجسته معرفی میکنند . مثلا شاگرد ی را به یک استاد .

*
هنگام معرفی 2 خانم تقریبا همسن بهیکدیگر اگر یکی از آنها مجرد است باید ابتدا او را به خانمی که شوهر دارد معرفی کرد .


*
گاهی پدر یا مادر یا شوهر یک خانم ، بعنوان احترام به کسی اور ازودتر معرفی میکنند . مثلا در یک مهمانی خانوادگی یا دوستانه ، مزبان به جای اینکهمردی را به خانم یا دختر خود معرفی کند ، او را باگفتن جملاتی نظیر .... دختر مناست .... یا خانمم را معرفی میکنم با مهمان خود آشنا سازد .

*
اگر با دو نفردوست هستید و میخواهید آنها را با یکدیگر معرفی کنید ، اگر بگویید مثلا (( آقایفلانی ... دوست خود را معرفی میکنم )) ممکن است طرف دیگر احساس کند که فقط آن شخصرا دوست خود میدانید . بهتر است نام آنها را گفته درباره روابط خود تا حد لازمتوضیح دهید .

*
وقتی کسی به شخصیت عالی مقامی معرفی میشود باید منتظر بماندتا آن شخص عالی مقام با او دست بدهد . همچنین هنگامی که بچه ها به بزرگتر ها معرفیمیشوند ، نباید زودتر دست بدهند و نباید احوالپرسی کنند زیرا احوالپرسی نیز بابزرگتر هاست .

*
خانمی که میخواهد شوهر خود را به دوستانش معرفی کند بدونکاربردن کلمه آقا اسم او را میگوید ولی هنگامی که او را به اشخاص ناشناس معرفیمیکند کافی است بگوید : شوهرم .

*
معرفی کودکان یا جوانان کم سن بایستی سادهباشد و به جای اینکه گفته شود آقای .... یا خانم ..... کافی است اسم آنها گفته شود .

*
اسامی کسانی را که به هم معرفی میکنید واضح بگویید . باید توجه داشت کهمعرفی با علاقه و صمیمیت توام باشد .

*
پس ار معرفی هیچ گاه دو نفر رامجبور نکنید که با هم دست بدهند .

*
وقتی که به کسی معرفی شدید که آشناییبا او برایتان اهمیت چندانی ندارد . قیافه بی تفاوت یا ناراضی به خود نگیرید . فاصله گرفتن و حرکات ناراحت کننده نیز برخلاف ادب است .

*
تا آنجا که ممکناست به کسی نگویید قیافه شما به نظرم آشناست ولی اسم شمارا به خاطر ندارم ، سعیکنید ضمن صحبت اسم را به خاطر بیاورید .

*
در مهمانی معرفی مهمانان بهیکدیگر از وظایف میزبان است .

*
در مهمانی های بزرگ یک نفر یه همه معرفینمیشود بلکه کافی است به چند نفر که نزدیک هستند معرفی شود .

*
اگر بهمهمانی دعوت دارید و یک یا چند نفر از دوستان خود را همراه برده اید لازم است آنهارا به صاحب خانه معرفی کنید . مگر اینکه متوجه شوید صاحب خانه فرصت کافی ندارد واینکار وقت او را میگیرد.

/ 0 نظر / 6 بازدید