نصیحت

شجاعت آن نیست که از آدمها شجاع تقلید کنی، بلکه آن است که به شیوه ی خود زندگی کنی و بهای آن را نیز بپردازی. حتی اگر بهای به شیوه ی خود زیستن، خود زندگی باشد، باز ارزش آن را دارد. زیرا در چنین شیوه ی زیستن است که روح به دنیا می آید. هنگامی که کسی آماده است تا برای چیزی بمیرد، همین آمادگی و شور اوست که او را دوباره متولد می کندبه شیوه ی خویش زیستن، شجاعت می خواهد، دل و جرأت می خواهد. به شیوه ی خود زندگی کن، شبیه خودت باش و بس. نگران عوام نصیحت گو نباش. زندگی خود را ترسیم کن. از روی نقش کهنه ی دیگران نقاشی نکن. خلاق باش. اگر هم در شیوه ی خود بر خطا باشی، بهتر از آن است که دیگران به جای تو زندگی کنند و تو بر صواب باشی
 مراقب خرجهای کوچک باش،شکافی کوچک می تواند کشتی بزرگی را غرق کند. یا چیزی بنویس که ارزش خواندن را داشته باشد یا کاری بکن که ارزش نوشتن داشته باشد. کسی که عاشق خودش باشد هیچ رقیبی نخواهد داشت. حماقت یعنی کار واحدی را بارها و بارها انجام دادن و انتظار نتایج مختلف داشتن. جایی که ازدواج بدون عشق باشد حتماً عشق بدون ازدواج نیز خواهد بود. با همه مؤدب، با بیشتر کسان اجتماعی، با تعداد کمی صمیمی، با یک نفر دوست باش و با هیچ کس دشمن نباش.   بنجامین فرانکلین

/ 0 نظر / 9 بازدید