وجود خدا رو تو آسمان احساس می کنیم

 به ياد داشته باش هروقت دلتنگ شدي به آسمان نگاه کن چون  کسي هست که عاشقانه تو را مي نگرد و منتظرتوست اشکهاي تو را پاک مي کند و دستهايت را صميمانه مي فشارد تو را دوست دارد فقطبه خاطر خودت نه به خاطر منافع خودش این را  به ياد داشته باش هر وقت دلتنگ شدي بهآسمان نگاه کن و اگر باور داشته باشي مي بيني ستاره ها هم با تو حرف ميزنند باور کنکه با او هرگز تنها نيستي هرگز.
 
فقط کافي است عاشقانه به آسمان نگاه کني چونوجود کسی را احساس می کنی که اگر ادعای دوستی می کنه تا آخرش هست آگه یا علی میگهتا آخرش هست  اگه اصرار میکنه بیا به من تکیه کن   این جوری نیست که تا تکیه  بدیتمام وجودت  بسوزه چون به جای شانه های محکمش نوک تیز خنجری ر و احساس می کنی کهبرای زخمی کردنت گذاشته بودن پس تا دیر نشده بیا نزار بیشتر زخمی بشی بیا با من  بهآسمان بنگر که هیچ جایی به پاکی آسمان نیست

 

/ 0 نظر / 5 بازدید