عيد فطر مبارک باد

صميميت مهمترين راهنفوذ در دلها و ارتباط موثر است .
تا با کسي رابطه ايجاد نکيند ، صميمينشويد يعني به دنياي او وارد نشويد اجازه ي تغير نميدهد.
دوستي که شما رادرک کند شما را ميسازد و ما کسي را دوست داريم که مثل ما باشد ، مثل ما فکر کند مثلما احساس کند و مثل ما بنشيند و راه برود و نگاه کند و نفس بکشد حتي مثل ما حرفبزند ، آنچه را ما دوست داريم دوست داشه باشد ، و از آنچه نفرت داريم نفرت داشتهباشد....

 من همه را دوستدارم و همه من را دوست دارند 

 

همواره اين جمله را باخود تکرار کنيد وقتي ذهن نا خودآگاه شما با کلمات و جملات مثبت اشباع شد طبق قانونجاذبه ي ذهني همواره دوستيها و صميميت ها را برايتان جذب ميکند . هيچگاه از عدمارتباط موفق حرف نزنيد و نگوئيد من نمي توانم با مردم ارتباط خوبي داشته باشم ،همواره تلقين مثبت داشته باشيد .
عرفا اوليا و خوبان عالم بر اثر اعمالخوبشان توانسته اند همه هستي را به سوي خود جذب کنند و قلوب همه ي مردم به سمت آنهامتمايل است آري اعمال خوب ما و انجام واجبات و ترک محرمات باعث ميشود که خداوندمتعال دلها را به سوي ما متوجه کند.

به قول حضرت مولانا :
 
 اين جهان کوهستُ اعمالما ندا هر دم از کوه آيد سوي ما ندا

                   اثر اعمال خوب و بد ماهمواره به سوي ما باز ميگردد...

/ 0 نظر / 7 بازدید