بار الها!

بستر کرامت خود را برایم بگستران و در قلب جنت خود جایم ده و مرا به رندان از خویش خوار مکن و به نومیدی از خود محروم منما و به گناهم تقاص مکن  و اخبار پنهانم را در برابر دیده همگان آشکار مفرما!

 

gol2.gif 

.....و گنجشك روي بلند ترين درخت دنيا نشسته و چشم به آدميان دوخته بود عده ايرا خوشبخت ديد و عده‌اي را بدبخت ، جمعي غرق در ثروت و جمعي دگر در فقر و تنگدستي ،دسته اي در سلامت و دسته اي به بيماري و ... هزاران گروه كه هر يك را حالي بود .
 
خدا گفت : به چه مي نگري ؟
 
گنجشك گفت : به احوال آفريده هايت .
 
خدا گفت : چه ميبيني ؟
 
گنجشك گفت : در عجبم ، از عدل و احسان توبه دور است كه عده اي بدين سان و عده اي ...
 
خدا گفت : آيا پاسخي برشگفتيت مي يابي ؟
 
گنجشك گفت : تنها بر اين باورم كه در حق آفريده هايت ظلمنخواهي كرد .
 
خدا گفت : تندرستان را آفريدم تا به بيماران بنگرند و مرابراي سلامتي خود سپاس گويند و بيماران را تا نظر بر تندرستان انداخته با شكيبايي بهدرگاهم دعا كنند كه سلامت نصيبشان گردانم.
 
توانگران را آفريدم تا بهتهيدستان بنگرند و مرا به واسطه توانگرييشان شكر كنند و به فراموشي نسپارندتهيدستان را ... و تهيدستان را كه چشم به توانگران دوخته و مرا در رفع تنگ دستيشانبخوانندو اين همه را آفريدم تا در خوشحالي و بدحالي ، در سلامت و بيماريو در هر حال بيازمايمشان و هر كه را به واسطه آنچه مي‌كندسوال خواهم كرد.

/ 0 نظر / 4 بازدید