عادت اشتباه در تغذيه


غذاخوردن که پيش ازاين يک اولويت مهم محسوب ميشد،به موضوعي جنبي تبديل گشته است که توجه زيـادي به آن نشده و معمولا در لابه لايکارهاي روزانه ديگر گنجانده مي شود.
گذشته از اين، برخي از عادتهاي غذايي کهبتصور شـما موجب کاهش وزن مي گردند، در واقع ممکن است منجر به افزايش وزن شوند. خوشبختـانه ترک عادتهاي غذايي غلط آسـان بـوده و وقـت زيادي نمي گيرد و موجب خواهدشد تا از زندگي سالم تر و اندامي متناسب تر برخوردار شده و از غذا خوردن بيشتر لذتببريد.
 
برخي از اين عادت هاي نادرست بشرح زير مي باشند:
 
1 نخوردن صبحانه
 
اشکال چيست؟
نخوردن صبحانه يکاشتباه بزرگ محسوب ميشود. صبحانه سالم نه تنها باعث افزايش انرژي و بازشدن فکر وذهـن ميـگردد، بـلکه مـوجب انتخاب و مصرف مناسب وعده هاي غذايي ديگر در ادامه روزتوسط شما خواهد شد. همچنين خوردن صبحانه ممکن است به شـما در مـصـرف کمتر کالري درادامه روز کمک نمايد. يک تحقيق دانشگاهي نشان داده که مصرف مقدار کالري مشخص درابتداي روز اثر سير کنندگي بيشتري نسبت بمصرف همان مقدار کالـري در ساعتهاي ديرترخواهد داشت که اين امر موجب کاهش مجموع کالري مصرفي در روز مي گردد.
راه حل
خوردن صبحانه مناسب احتمال بکارگيـري عـادتهاي نادرست غـذايي را در وعـده هـايديگر کاهش ميدهد. صبحانه را کامل صرف نماييد. از مـواد لبني کم چرب، تخم مرغ ونانهاي سبوس دار استفاده کنيد.
 
2 غذا خورن پيش ازخواب
 
اشکال چيست؟
اگر ميخواهيد روياهاي شيرين ببينيد، پيش ازخواب از غذا خوردن دوري کنيد. با اينکه نتايج قطعي مبني بر افزايش وزن بر اثر خوردنغذا پيش از خواب وجود ندارد، پرخوري، مصرف غذاهاي ادويه دار و چرب، يک تا سه سـاعتپيش از وقت خواب منجر به کاهش کيـفيت و مدت خواب و مـوجـب کسالت، خستگي و کوفتگي درروز بـعد خواهـد شد. خوردن غذاهاي چرب پيش از خواب سبب کند شدن تخليه معده و تشديدسوءهاضمه و مصرف غذاهاي ادويه دار منتهي به صدمات و سوزشـهاي قلـبي و نـيز سوءهاضمه خواهد شد.
راه حل
سعي کنيد حداقل 4 ساعت قبل از خواب اقدام به خوردنغذا نـموده و چنانچه پيش از خواب احساس گرسنگي کرديد مقداري ميوه جات تازه مصرفنماييد.
 
3 پرخوري

 اشکال چيست؟
شـايد اگر پرخوريهاي رايج مربوط بهسبزيجات ميشد، متخصصان تغذيه مشکلي با اين نوع خوردن پيدا نميکردند، اما متاسفانهپرخوري معمولا" در مـورد غذاهاي چرب و نشاسه دار نمودار ميشود. زياده روي در ايـننـوع مـواد غـذايي منجر به افزايش وزن و نارضايتي شده و جنبه اجتماعي خوشايندي بهدنبال نخواهد داشت.
راه حل

4گرسنه ماندن  
 
اشکال چيست؟
برخلاف تصور، گرسنه ماندن باعث ميشود وزن بدن بدليلذخيره سازي چربـي افزايـش يابد. هنگاميکه براي مدتي طولاني غذا نمي خوريد، بدن شمابدليل مـحروم مـانـدن از مواد غذايي دچار آشفتگي ميگردد و در انتها هنگاميکه دوبارهشروع به خوردن ميکنيد، بدن شما گمان ميکند که بايد کالري مصرفي را بچربي تبديلنمايد چون نميداند چـقدر طول مي کشد که دوباره غذا بخوريد. بنابراين چربيها با شماباقي ميمانند.
راه حل
اگر هدفتان از گرسنگي کشيدن کاهش وزن است بايد دربرنامه رژيمي خود تجديد نظر نماييد. بجاي گرسنگي يک برنامه مناسب ورزشي براي خودتعيين نموده و بـيشتر بـه باشگاه برويد.از ميوه جات، سبزي جات، حبوبات، گوشتهاي کمچرب و ماهي استفاده کنيد. سعي کنيد چهار يا پنج بار در هفته طبق يک برنامه منظمورزش نماييد. بهترين روش کاهش وزن تمرينات مرتب و رژيم غذايي مناسب است و نه محـرومکـردن بـدن از مواد غذايي مورد نياز آنهم به مدت طولاني.
 
5 انجام کاري ديگر بهمراه غذا خوردن
 
اشکال چيست؟
نه تنها پرداختن به کاري ديگر همزمان با غذا خـوردن مـوجب ريـخت و پـاش آن دراطراف شما مي شود، منجر بـه پـرخوري و در نتيجه افزايش وزن نيز خـواهد شـد. اگـرهنـگام تماشاي تـلوزيـون، صـحبـت بـا تـلفـن و يا بـازي ويـدئـويي مشـغول غـذاخـوردن شويد، اين عوامل خارجي پرت کننده حواس باعث ميشوند شـما توجه کمتري بهگرسنگي و نشانه هاي سيرشدن که بيان کننده کافي بودن مقدارغذا و احساس سيري ميباشند،بنماييد. بعلاوه وقتي در حين انجام کاري شروع به غـذا خوردن ميـکنيد، ديگر توانتوقف نخواهيـد داشت چرا که عمل خوردن تبديل بـه حرکـي غـير هوشيارانه و مکانيکيبدون توقـف مي شود.
راه حل
سعي کنيد در هر لحظه فقط روي يک چيز تمرکزنماييد. چرخ زدن در آشپزخـانـه هـنـگام صحبت با تلفن ايده مناسبي نيست. اگر فقط ميخواهـيد دست يا دهانهتان مشغول باشد، سرگرمي غير از مواد خوراکي پيدا کنيد. آدامـسبجويد، گيتار بنوازيد و يا گردن همسرتان را ماساژ دهيد.
 
6سريع خوردن

/>

اشکال چيست؟

راه حل
آهسته غذابخوريد،ريلکس باشيد، خوب بجويد و از مزه غذا لذت ببريد. به اينصورت مغز شما متوجهمي شود که در حال غذا خوردن هستيد بنابراين مي تواند به بدنتان بگويد که سير شدهايد.
 
7 آب نخوردن به اندازهکافي
 
اشکال چيست؟
پوشـيده نيست که آب مايعي حيات بخش براي همهموجودات طبـيعت از جـمله انسان اسـت. نکته جالب اينجا است که ننوشيدنمقدار کافي آبدر طول روز متابوليسم و سـوخت ساز بدن را کند نموده و ممکن است باعث اضافـه وزننيـز بشود. آب ماده اي ضروري براي فعاليتهاي متابوليک بدن، از جمله سوزاندن کالري،محسوب مي گردد.
راه حل
تا زمانيکه در کوير لوت زندگي نمي کنيد، آب فراوانياطراف شما وجود داشته و بايد زياد از آن بنوشيد. 8 تا 10 ليـوان و اگر ورزش ميکنيدحتي بيشتر از اين مقدار. خوردن آب بجاي انـواع نـوشـانه نيز بسيار مناسـب است. نوشابه ها معمولا" زودتر احساس تشنگي را نـسبت به آب از بين مـي بـردنـد و داراي

/ 1 نظر / 7 بازدید