فريدون مشيری

روزی مردی , عقربی را دید که درون آب دست و پامی زند . او تصمیم گرفت عقرب را نجات دهد , اما عقرب انگشت او را نیش زد.
مردباز هم سعی کرد تا عقرب را از آب بیرون بیاورد , اما عقرب بار دیگر او را نیش زد .
رهگذری او را دید و پرسید:"برای چه عقربی را که نیش می زند , نجات می دهی" .
مرد پاسخ داد:"این طبیعت عقرب است که نیش بزند ولی طبیعت من این است که عشقبورزم"
چرا باید مانع عشق ورزیدن شوم فقط به این دلیل که عقرب طبیعتا نیش میزند؟
عشق ورزی را متوقف نساز . لطف و مهربانی خود را دریغ نکن حتی اگر دیگران تورا بیازارند.
 


بدانيد :
خوب بودن (( به خدا )) سهل ترين كار است
و نميدانم،
               
كه چرا انسان،
                                  
تااين حد،
                                               
باخوبي،
                                                           
بيگانهاست!
                                  
و همين درد مرا ميآزارد!


فريدون مشيري

/ 0 نظر / 3 بازدید