فراموشی

خدایا از آن می ترسم که باز بهغیر تو بنگرم.
از آن می ترسم که باز فراموشت کنم، که تو فراموش نخواهیکرد.
خدایا از آن می ترسم که عادی شوم.
خدایا می خواهم مثل خودت باشم وفراموش نکنم حقیقت را.
خدایا حیران و سرگردان توام، تو نیزکمکم کن که واله ومجنون گردم.
خدایا می خواهم تو خدایم باشی نه دنیا، که دنیا نیز خدای بسیاریست.
خدایا آزاد و رها هستم و در این رهایی تو را دیدم، که فرد محبوس در دنیا تورا نخواهد دید.

/ 0 نظر / 5 بازدید