عيدتون مبارک

رمز موفقيت

 

ديروز را رها كنيد و مترصد هدف هايي شويد كه توانايي هاي خلاق شما را آزاد مي كند . به پيشواز حركت به سوي زندگي بهتر برويد . تا حد امكان خودتان باشيد ، از خود كمتر انتقاد كنيد . از منفي بافي بپرهيزيد . به خودتان كمك كنيد تا امروز زندگي بهتري داشته باشيد اعتماد و اطمينان ناشي از موفقيت هاي گذشته را در ذهن خود زنده كنيد .

 

به كجا برم شكايت به كه گويم اين حكايت

كه لبت حيات ما بود و نداشتي دوامي

 

 

رمز موفقيت

 

شكست ها و موانع انسان را آب ديده مي كند و به شخصيت او قوام و استحكام مي بخشد . هرقدر شخصيت شما قوي تر باشد ، سر رشته هاي زندگي را بيشتر در دست خواهيد داشت افرادي كه با كوچكترين مانع ، ميدان عمل را خالي مي كنند ، شايستگي كاميابي را ندارند و در حقيقت شخصيت ناتوانشان مسئول شكست آن هاست .
 
دل خود چه بود تا به آسان ندهم ؟
نامردم اگر در طلبت جان ندهم

/ 0 نظر / 7 بازدید